www.swjozef.stargard.pl
Rekrutacja do gimnazjum w roku szkolnym 2016 / 2017

Podanie do pobrania w MS Wordzie :Wzór podania do szkoły

KRYTERIA PRZYJĘCIA DO GIMNAZJUM KATOLICKIEGO

W roku szkolnym 2016/2017 utworzone zostaną 2 klasy pierwsze do 20 osób w każdej. O przyjęciu decydować będzie rozmowa kwalifikacyjna oraz ilość punktów zdobytych według następujących zasad:
1) wyniki sprawdzianu szkoły podstawowej (0-40 pkt.);
2) oceny na świadectwie VI klasy szkoły podstawowej z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, przyroda, historia, język obcy, punktowane według następujących zasad:

Ocena
Punkty
Celująca
20
Bardzo dobra
16
Dobra
12
Dostateczna
7
Dopuszczająca
1

osiągnięcia pozaszkolne zapisane na świadectwie (max. 20 punktów):
a)      za ukończenie szkoły podstawowej  z wyróżnieniem – 20 pkt.
b)       za udział w konkursach organizowanych przez Kuratorów Oświaty – co najwyżej 10 pkt., w tym:
·         laureat konkursu wojewódzkiego – 10 pkt.
·         finalista konkursu wojewódzkiego -  7 pkt.
·         finalista etapu rejonowego – 3 pkt.
·         wielokrotny finalista konkursu wojewódzkiego – 10 pkt.
c)       za inne osiągnięcia naukowe oraz sportowe i artystyczne – do 5 pkt. w tym:
·         udział w konkursach na szczeblu ponadwojewódzkim – 5 pkt.
·         udział w konkursach na szczeblu wojewódzkim – 3 pkt.
·          udział w konkursach na szczeblu powiatowym – 1 pkt.

Wymagane dokumenty:

- podanie
- 2 fotografie
- karta zdrowia
- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
- wyniki sprawdzianu
- opinia katechety

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły
od 01 marca do 10 czerwca 2016 roku.

Wpisowe - 100 złotych (w momencie składania podania)
Czesne - po 150 złotych miesięcznie, płatne przez 12 miesięcy w roku szkolnym, od września 2016 r. do sierpnia 2017 r.

Celem szkoły jest zapewnienie młodemu człowiekowi świetnych warunków do rozwoju w trzech zasadniczych płaszczyznach: duchowej, intelektualnej i fizycznej, nie zaniedbując żadnej z nich. Służą temu:

* bezpieczeństwo ucznia w szkole;
* kształtowanie wysokiej kultury osobistej ucznia;
* pełną współpracę z domem rodzinnym w trosce o młodego człowieka;
* indywidualny kontakt nauczyciela z uczniem;
* rodzinną, domową atmosferę;
* zakorzenienie w wartościach religijnych i patriotycznych;
* dwa języki obce: angielski - 3 godz. lekcyjne tygodniowo, niemiecki - 2 godz. lekcyjne tygodniowo, każdy na dwóch poziomach zaawansowania
* nadobowiązkowy język francuski;
* basen;
* koła zainteresowań (informatyczne, teatralne, dziennikarskie, europejskie, plastyczne, turystyki pieszej)
* dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego;
* wycieczki klasowe (raz w roku wycieczka zagraniczna);
* przyjazna i życzliwa kadra pedagogiczna, wykształcona i doskonale przygotowana do nauczania poszczególnych przedmiotów i do pełnienia ról wychowawczych;
* program wychowawczy wspomagający ucznia
Wykonanie strony: © 2008 r. Prowadzenie strony: Admin Wszelkie prawa zastrzeżone - Dyrektor szkoly